Der Revisor » Maria Antonowna und Chlestakov, Barbara Nowotny und Christian Olivera